Optima-IT Preduzeće za informatički inžinjering zastupstvo proizvodnju i promet

Primjena zakona

PRAVNI OSNOV


			
			Zakon o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije BiH”,br. 81/09)
			primjenjuje se od 01. 01. 2010. godine.
			Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema,
			vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema.
			Ministarstvo će posebnim aktom propisati dinamiku provođenja ovog zakona i na osnovu toga obavještavati svaku
			izabranu grupu obveznika o planiranom postupku kontrole najmanje 30 dana prije postupka kontrole za tu grupu obveznika.
			Nadzor nad provođenjem ovog Zakona kao i kontrolu instaliranih sistema obavlja Federalno ministarstvo finansija putem
			Komisije koju imenuje Ministar FMF, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih organa propisanih
			Zakonom.

			ŠTA SE UREĐUJE OVIM ZAKONOM?

			Evidentiranje i kontrola prometa putem fiskalnih sistema;
			dijelovi, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih sistema,tj. fiskalnih uređaja
			(fiskalne kase/štampači ili drugi fiskalni uređaji),
			terminala, softverskih aplikaciaj i ostalih fiskalnih proizvoda;
			fiskalni dokumenti;
			stavljanje u promet fiskalnih sistema;
			fiskalizacija fiskalnih sistema;
			evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa;
			servisiranje fiskalnih sistema;
			kontrola fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda;
			kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja;
			kontrola ovlaštenih servisa i ovlaštenih servisera;
			ovlaštenja za donošenje podzakonskih akata i kaznene odredbe.

			DEFINICIJE POJMOVA

			FISKALIZACIJA postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa,odnosno fiskalnog sistema u
			funkciju fiskalnog prometa.
			FISKALNI PROIZVODI posebni proizvodi u koje spadaju:
			fiskalni uređaji( fiskalna kasa/ štampač ili drugi uređaji), terminal, softwareske aplikacije i drugi proizvodi definisani
			Pravilnikom pomoću kojih se evidentiraju promet robe i usluga.
			FISKALNI SISTEM predstavlja kombinaciju fiskalnih proizvoda definisanih Zakonom
			FISKALNA KASA/ ŠTAMPAČ za registrovanje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju 
			kupcu dobara odnosno usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom
			fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/ štampača ili drugog fiskalnog uređaja kao i
			formiranje drugih odštampanih fiskalnih dokumenata TERMINAL uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji
			osigurava dvosmjernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmjernu komunikaciju sa sreverom Porezne uprave FBiH,
			čime omogućava zadavanje komandi od servera Porezne uprave, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do srevera Porezne uprave FBiH.

			KO JE OBAVEZAN DA IMA FISKALNI UREĐAJ?

			Obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja nezavisno od načina plaćanja
			(gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara,
			odnosno za pružanje usluga klijentima (lice koje kupuje dobro, odnosno koristi uslugu):
			pravno lice koje je po važećim propisima registrovano za obavljanje određene privredne i druge zakonom propisane djelatnosti
			poduzetnik koji je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje samostalne privredne i druge zakonom propisane djelatnosti

			KO NIJE OBAVEZAN DA IMA FISKALNI UREĐAJ?

			Samostalni poljoprivredni proizvođač, u slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu,
			vlasnik samostalne zanatske radnje, u slučaju prodaje vlastitih proizvoda umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti na pijačnim tezgama i
			sličnim objektima,
			banke i osiguravajuća društva,
			energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja naknadu za prodatu robu,
			odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata
			(električna energija, gas, grijanje, voda, telefon i dr.),
			obavezno socijalno osiguranje,
			djelatnost vjerskih organizacija,
			umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost,
			djelatnost biblioteka,
			djelatnost arhiva,
			djelatnost muzeja,
			prodaja preko automata,
			djelatnost čistača cipela i nosača,
			djelatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko),
			lica koja se bave navedenim djelatnostima ukoliko obavljaju djelatnosti koje nisu obuhvaćene obavezom evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja,
			Lica koja su izuzeta od obaveze evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa, a istovremeno obavljaju djelatnosti koje nisu izuzete,
			dužna su svaki pojedinačni promet prilikom obavljanja tih djelatnosti registrovati preko fiskalnih uređaja,
			kao i prenijeti podatke preko terminala do servera Porezne uprave.

			POSTUPANJE KADA FISKALNI UREĐAJ NIJE U FUNKCIJI

			U slučajevima kada je fiskalni uređaj:neispravan oduzet od stane nadležnog organa ukraden, uništen ili oštećen i sl.
			Obveznik je dužan evidentirati svaki pojedinačno ostvaren promet dobara i usluga:
			a) preko drugog ispravnog fiskalnog uređaja u objektu na kojem obavlja promet
			b) izdavanjem fiskalnog računa pisanog rukom u dva primjerka, ako u objektu nema drugog fiskalnog uređaja, bez obzira da li klijent to zahtjeva.
			Ovako evidentiran promet obveznik je dužan naknadno evidentirati preko ispravnog fiskalnog uređaja.
			STAVLJANJE U PROMET FISKALNOG SISTEMA

			Fiskalni sistem ili njegove dijelove može stavljati u promet samo registrovani proizvođač/zastupnik koji ima odobrenje za taj tip fiskalnog sistema.
			Federalno ministarstvo vodi registar registrovanih proizvođača/ zastupnika i izdatih odobrenja.
			FISKALIZACIJA FISKALNIH SISTEMA
			Obveznik je dužan:
			nabaviti ispravan fiskalni uređaj sa neoštećenom proizvođačkom ili servisnom plombom;
			da sa ovlaštenim servisom zaključi ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci za korištenje svog fiskalnog sistema;
			u zahtjevu za fiskalizaciju definisati naziv i adresu prodajnog mjesta;
			fiskalizaciju izvršiti u ovlaštenom servisu od ovlaštenog lica Porezne uprave i ovlaštenog servisera;
			Tehnika i postupak inicijalne fiskalizacije, uloga ovlaštenog lica Porezne uprave i servisera,
			instaliranje fiskalnog sistema i druge tehničke i tehnološke postupke u vezi sa fiskalizacijom biti će propisane pravilnikom.
			EVIDENTIRANJE, STORNIRANJE I REKLAMIRANJE PROMETA
			Obveznik je dužan:
			u bazu artikala unijeti jednoznačno i nedvosmisleno identificiran cjelokupan asortiman artikala sa kojima je zaduženo prodajno mjesto;
			u bazi artikala odrediti odgovarajuće porezne stop
			izdati fiskalni račun sa svim obaveznim podacima klijentu bez obzira da li to klijent zahtijeva;
			izdati reklamirani račun preko kojeg je reklamiran promet, sa svim obaveznim podacima, bez obzira da li to klijent zahtijeva
			greške pri evidentiranju prometa ispraviti storniranjem evidentiranog prometa
			ako se plaćanje obavlja na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog računa na osnovu kojeg je registrovan promet u 
			fiskalnom uređaju, i takav promet iskazati u knjizi dnevnih izvještaja

			ISTICANJE OBAVJEŠTENJA

			Obveznik je dužan na vidnom mjestu istaći obavještenje o:
			obavezi izdavanja odštampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane obveznika;
			obavezi uzimanja odštampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta;
			pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda odštampani ili pisani fiskalni račun;
			pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag poslije isplate klijentu ako mu obveznik ne izda odštampani ili pisani reklamni račun.
			KNJIGA DNEVNIH IZVJEŠTAJA

			Obveznik je dužan:
			voditi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaki fiskalni uređaj u svakoj kalendarskoj godini;
			formirati i odštampati dnevni izvještaj na kraju rada, minimalno jednom dnevno;
			svaki štampani isječak dnevnog izvještaja registrovati i odložiti u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom;
			formirati i odštampati periodični izvještaj na kraju rada posljednjeg dana svakog poreznog perioda;
			svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja registrovati i odložiti u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom;

			 

			FISKALNI DOKUMENTI

			a) Fiskalni račun
			b) Reklamirani račun
			c) Presjek stanja
			d) Dnevni izvještaj
			e) Periodični izvještaj
			f) i drugi dokumenti propisani Pravilnikom
			Fiskalni dokumenti, knjiga dnevnih izvještaja i servisne knjižice predstavljaju vjerodostojnu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje poreza

			SERVISIRANJE FISKALNOG SISTEMA

			Obveznik je dužan:
			vršiti servisiranje fiskalnog proizvoda kod ovlaštenog servisera, po ličnom zahtjevu obveznika;
			minimalno jednom godišnje obaviti tehnički pregled;
			obavijestiti ovlašteni servis o neispravnosti fiskalnog proizvoda odmah, a najkasnije u roku od 24 sata;
			obveznik ne smije poduzimati nikakve radnje na neispravnom fiskalnom proizvodu, a ovlašteni serviser je dužan servisiranje izvršiti u roku od dva dana;
			
			KAZNENE ODREDBE

			Zakonom su propisane sankcije, odnosno novčane kazne za nepoštivanje naprijed navedenih obaveza i to za:
			Obveznike – pravna lica novčana kazna u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM;
			Odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM – 3.000,00 KM;
			Poduzetnike novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM -10.000,00 KM;
			Za određene prekršaje koje obveznik ponavlja u periodu od dvije godine predviđena je i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 6 mjeseci
			do godinu dana u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH;

			POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

			Prekršajni postupak pokreće:
			Ovlaštena osoba Porezne uprave
			Ovlaštena osoba Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog:
			neposjedovanja fiskalnog sistema,
			neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema kao i nepoduzimanja aktivnosti za otklanjanje
			uzroka nepravilnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema,neizdavanja računa.